Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en regelement
De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en
hiernaar te handelen. De deelnemer tekent hier ook voor op het inschrijfformulier.

Artikel 1: aanmelding en toegang
• De aanmelding voor skateboardles bij Skatepark Haarlem vindt plaats door de gegevens op de website volledig in te vullen en de betaling te voltooien.
• Het lidmaatschap vangt aan na de betalingsplicht die afgerond moet worden 24 uur voordat
de les start.
• Jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen ook skateboardles volgen bij Skatepark
Haarlem. Aanmelding voor een lidmaatschap dient echter uitgevoerd te worden door een
ouder/verzorger. (zie artikel 3)

Artikel 2: lidmaatschap, termijn en betaling
• Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
• Bij een mislukte incasso van het aan Skatepark Haarlem verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld
als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook,
wordt de incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). U wordt hiervan
op de hoogte gebracht middels een email. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook,
ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. Een derde incasso brengt €10,-
administratiekosten met zich mee. Mocht dit niet gebeuren voor 24 uur voor de eerste les,
dan wordt het lidmaatschap ook geblokkeerd.
• Prijsveranderingen kunnen plaatsvinden op ieder moment, mits dit gedaan wordt voordat er
een inschrijfformulier voor de eerstvolgende reeks op de website staat. Iedere deelnemer die
dezelfde reeks volgt betaald dus gelijke prijzen.
• Indien de deelnemer geen gebruik maakt van de activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven,
vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
• Bij gemiste lessen is er geen sprake van een “spaarsysteem” of “les tegoed”. Deze les vervalt
dus ongeacht de reden.
• Een privéles annulering dient 24 uur van tevoren worden aangegeven. Is dit niet het geval, dan worden de kosten van de les alsnog in rekening gebracht

Artikel 3: jeugd- en studentenlidmaatschap
• Vanaf 7 jaar kunnen kinderen deelnemen aan onze lessen. Ouders/verzorgers blijven
verantwoordelijk voor het lidmaatschapsgeld tot dat het jeugdlid 18 jaar is geworden.

Artikel 4: beëindigen lidmaatschap
• Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, ongeacht de reden, dient per mail
gecommuniceerd te worden.
• Skatepark Haarlem behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van
de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen
zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende
contractstermijn vervalt.

Artikel 5: Skatepark Haarlem lidmaatschap
• Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij per mail anders is
overeengekomen met Skatepark Haarlem.

Artikel 6: Lesreeksplanning
• Onze lestijden zijn variabel. Skatepark Haarlem behoudt zich het recht voor om de indeling
van trainingstijden voor wat betreft tijd, programma’s e.d. te wijzigen.
• Bij overmacht wegens ziekte van een instructeur behoudt Skatepark Haarlem zich het recht
voor om een training te annuleren of te vervangen met een andere les. U mag er van uitgaan
dat wij er alles aan doen om een vervangende trainer te regelen. Wij zullen dan proberen om
de les een week te verschuiven, of de les op een ander tijdstip te geven.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid
• Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het
volgen van het lesreeks of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van
Skatepark Haarlem, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
• Zowel Skatepark Haarlem als de trainers van Skatepark Haarlem aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel
van de deelnemer.
• Zowel Skatepark Haarlem als de trainers van Skatepark Haarlem aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
• Wanneer deelnemer van de skateboardles van Skatepark Haarlem eigendommen of
materialen van Skatepark Haarlem kapot maakt, kan de deelnemer aansprakelijk worden
gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien.

Artikel 8: Huisregels
• Tijdens de skateboardlessen is het skatepark alleen te betreden met skateboards. Dus geen
stepjes, rolschaatsen, fietsen o.i.d.
• Contact graag via de mail. Alleen bij nood of dringende vragen 24 uur voor de les kunt u
bellen of whatsappen (zie de contactpagina op de website voor de gegevens).
• Ouders/verzorgers blijven altijd aan de kant, of bij de aangegeven zitplaatsen voor
toeschouwers. Alleen op verzoek van een van onze trainers mogen ouders/verzorgers het
skatepark betreden.
• Ga respectvol om met elkaar en pest elkaar niet. Gebeurd dit wel, kun je door je trainer aan
de kant worden gezet. In de meeste gevallen wordt je eerst gewaarschuwd.
• Wil je wat drinken of is er iets anders aan de hand? Zeg het even tegen je trainer.
• Tijdens de skateboardlessen kunnen er beeldopnames gemaakt worden ter
promotiedoeleinden van Skatepark Haarlem.
• Het is helaas nog niet mogelijk om voor of na de les gebruik te maken van ons skatepark.
Skatepark Haarlem is officieel nog niet geopend.
• Voor eigen veiligheid nooit op je skateboard zitten in een skatepark.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
• Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten die door of met Skatepark Haarlem
aangegaan zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Overig
• Al onze groepslessen worden gegeven in het Nederlands. Als je les in het Engels wil, dan kan dat alleen doormiddel van een privéles.
(All of our grouplessons will be given in Dutch only. If you would like to get teached in English, then you need to book a private lesson.)
• Als je momenteel al les hebt, dan heb je voorrang op de inschrijving van de volgende lessenreeks. Als je een lessenreeks overslaat, dan kom je weer onderaan de wachtlijst terecht.
• Indien je je hebt ingeschreven voor het onjuiste niveau of jonger bent dan 7 jaar, dan bestaat de kans dat wij jou inschrijving annuleren.
• Wij verrekenen geen leskosten. Mocht je, buiten onze macht, een of meerdere lessen missen, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid

Artikel 11: Tot slot
• Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het
bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Skatepark Haarlem te
accepteren.
• Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Skatepark Haarlem en de
deelnemer.
• Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.